لوله ساکشن چیست؟

لوله ساکشن چیست؟

ساکشن چیست ؟
چند نوع ساکشن داریم؟
کاربرد ساکشن چیست؟
عملکرد ساکشن به چه صورت است؟
در دندانپزشکی چند نوع ساکشن داریم؟